ประวัติสมาคมฯ

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด (สม.บก.ทหาร) เริ่มจากชมรมเล็ก ๆ ซึ่งคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ได้ริเริ่มจัดตั้งในปีพุทธศักราช   ๒๕๒๑  โดยการรวมกลุ่ม ของแม่บ้านที่สามีรับราชการในสังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด ในสมัยที่ พล.อ.เสริม ณ นคร ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมกลุ่มแม่บ้าน ที่มี ศรัทธา เสียสละ ต้องการทำงานช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำ การผึกอาชีพให้กับครอบครัวของทหาร และเจ้าหน้าที่ที่สังกัดใน บก.ทหารสูงสุด    ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว

หลังจากใช้เวลาดำเนินการได้ระยะหนึ่ง ต่อมาคุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเกียรติของแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด จึงได้ ดำเนินการจัดทำคำร้อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็น " สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด " เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๐ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการทหารสูงสุด   จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม ฯ มีชื่อเต็มว่า " สมาคมแม่บ้านกองบัญการทหารสูงสุด " ใช้อักษรย่อ " สม.บก.ทหารสูงสุด " มีชื่อภาษาอังกฤษว่า " Supreme Command Headquarters Wive's Association "  มีอักษรย่อ " SCHWA " มีนายกสมาคม ได้แก ่ภริยา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยตำแหน่ง เป็นประธานบริหารงานของสมาคม ฯ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด มีรูปลักษณ์ประกอบด้วย ตราประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด และมีแถบจารึก คำว่า " สมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด " อยู่ภายใต้ตราประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด

สมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ได้กำหนดเครื่องแบบสำหรับแม่บ้านโดยความริเริ่มของ คุณหญิงทรงสมร คชเสนี เป็นชุดสูทสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตตัวในเป็นสีแดง ผูกโบว์ที่คอเสื้อ ความหมาย สำคัญคือ โบว์ที่ผูกคอ มี ๓ สี คือ เขียว น้ำเงิน เทา ซึ่งหมายถึง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่ง บก.ทหารสูงสุด รวมข้าราชการ ทั้ง ๓ เหล่าทัพ เข้าด้วยกัน ต่อมาคุณหญิงทัศนีย์ อัมพรพิสิษฐ์ ได้ริเริ่มให้มีเครื่องแบบ ชุดเล็ก เพิ่มเติม เพื่อความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ฯ เครื่องแบบทั้ง ๒ ชุด ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อความเหมาะสม และสวยงามเป็นลำดับ ปัจจุบันได้กำหนดใช้ตามรูปแบบในเครื่องแต่งกายสมาคม ฯ

แม่บ้านกองบัญชาการทหารสุงสุด ได้ยึดถือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการก่อตั้งสมาคม ฯ โดยจะมีพิธีทางศาสนา และงานเลี้ยงรับรอง โดยเชิญ อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด นายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ ผู้มีพระคุณต่อสมาคม และท่านผู้ใหญ่ ที่รักใคร่ นับถือ ตลอดจนนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ มาร่วมในงานด้วยเป็นประจำทุกปี


อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 68 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220