สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๖๘ ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐ โทร.๐๒ ๕๒๒ ๓๕๗๑-๓