ประวัติสมาคม | ข้อบังคับสมาคมฯ | คณะกรรมการสมาคมฯ | สัญลักษณ์สมาคมฯ
             สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด (สม.บก.ทหาร) เริ่มจากชมรมเล็ก ๆ ซึ่ง คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ได้ริเริ่มจัดตั้งในปีพุทธศักราช   ๒๕๒๑  โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่สามี รับราชการในสังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด

             ในสมัยที่ พล.อ.เสริม ณ นคร ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวม กลุ่มแม่บ้านที่มี ศรัทธา เสียสละ ต้องการทำงาน ช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำ การผึกอาชีพให้กับครอบครัว ของทหาร และเจ้าหน้าที่ที่สังกัดใน บก.ทหารสูงสุด ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ เพิ่มพูนรายได้ ให้แก่ครอบครัว             หลังจากใช้เวลาดำเนินการได้ระยะหนึ่ง ต่อมาคุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ได้เล็งเห็นความ สำคัญ และเกียรติของแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด จึงได้ ดำเนินการจัดทำคำร้อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็น " สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด " เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๐

             ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการทหารสูงสุด  จึงได้รับการจดทะเบียน เป็น สมาคม ฯ มีชื่อเต็มว่า "สมาคมแม่บ้านกองบัญการทหารสูงสุด" ใช้อักษรย่อ "สม.บก.ทหารสูงสุด" มีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า " Supreme Command Headquarters Wive's Association " มีอักษรย่อ" SCHWA " มี นายกสมาคม ได้แก่ ภริยา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยตำแหน่งเป็นประธานบริหารงาน ของสมาคม ฯ
             แม่บ้านกองบัญชาการทหารสุงสุด ได้ยึดถือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการก่อตั้งสมาคม ฯ โดยจะมี พิธีทางศาสนา และงานเลี้ยงรับรอง โดยเชิญ อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด นายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้าน ตำรวจ ผู้มีพระคุณต่อสมาคม และท่านผู้ใหญ่ ที่รักใคร่ นับถือ ตลอดจนนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ มาร่วมในงานด้วยเป็นประจำทุกปี